آموزش نرم افزارها

آموزش اتوکد AutoCAD

مثال کاربردی فرمان ‌Fillet اتوکد

مثال کاربردی فرمان ‌Fillet اتوکد

مثال کاربردی فرمان ‌Fillet اتوکد در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش مثال کاربردی فرمان ‌Fillet اتوکد به صورت کامل Autocad 2D…

ایجاد تقاطع فرمان Chamfer اتوکد

ایجاد تقاطع فرمان Chamfer اتوکد

ایجاد تقاطع فرمان Chamfer اتوکد در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش ایجاد تقاطع فرمان Chamfer اتوکد Autocad 2D می پردازیم.  و…

زیر‌مجموعه Polyline فرمان Chamfer اتوکد

زیر‌مجموعه Polyline فرمان Chamfer اتوکد

زیر‌مجموعه Polyline فرمان Chamfer اتوکد در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش زیر‌مجموعه Polyline فرمان Chamfer اتوکد Autocad 2D می پردازیم.  و…

مثال کاربردی فرمان Chamfer اتوکد

مثال کاربردی فرمان Chamfer اتوکد

مثال کاربردی فرمان Chamfer اتوکد در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش مثال کاربردی فرمان Chamfer اتوکد Autocad 2D می پردازیم.  و…

مثال کاربردی فرمان Join اتوکد

مثال کاربردی فرمان Join اتوکد

مثال کاربردی فرمان Join اتوکد در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش مثال کاربردی فرمان Join اتوکد کاربردی Autocad 2D می پردازیم. …

مثال کاربردی فرمان Break at Point اتوکد

مثال کاربردی فرمان Break at Point اتوکد

مثال کاربردی فرمان Break at Point اتوکد: در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش مثال کاربردی فرمان Break at Point اتوکد کاربردی Autocad…

مثال گام به گام فرمان Break اتوکد

مثال گام به گام فرمان Break اتوکد

مثال گام به گام فرمان Break اتوکد: در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش مثال گام به گام فرمان Break اتوکد کاربردی…

مثال کاربردی فرمان Break اتوکد

مثال کاربردی فرمان Break اتوکد

مثال کاربردی فرمان Break اتوکد: در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش مثال کاربردی فرمان Break اتوکد دو بعدی  Autocad 2D می…

مثال کاربردی فرمان Extend اتوکد

مثال کاربردی فرمان Extend اتوکد

مثال کاربردی فرمان Extend اتوکد: در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش مثال کاربردی فرمان Extend اتوکد به صورت کامل در Autocad 2D…

مثال کاربردی فرمان Trim اتوکد

مثال کاربردی فرمان Trim اتوکد

مثال کاربردی فرمان Trim اتوکد: در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش مثال کاربردی فرمان Trim اتوکد کاربردی و کامل  Autocad 2D…

زیر‌مجموعه Dynamic فرمان Lengthen‌‌ اتوکد

زیر‌مجموعه Dynamic فرمان Lengthen‌‌ اتوکد

زیر‌مجموعه Dynamic فرمان Lengthen‌‌ اتوکد: در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش زیر‌مجموعه Dynamic فرمان Lengthen‌‌ اتوکد ‌ Autocad 2D می پردازیم.   و…

زیر‌مجموعه Percent فرمان Lengthen‌‌ اتوکد

زیر‌مجموعه Percent فرمان Lengthen‌‌ اتوکد

زیر‌مجموعه Percent فرمان Lengthen‌‌ اتوکد: در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش زیر‌مجموعه Percent فرمان Lengthen‌‌ اتوکد  Autocad 2D می پردازیم.   و…

مثال کاربردی فرمان Lengthen‌‌ اتوکد

مثال کاربردی فرمان Lengthen‌‌ اتوکد

مثال کاربردی فرمان Lengthen‌‌ اتوکد: در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش مثال کاربردی فرمان Lengthen‌‌ اتوکد کاربردی Autocad 2D می پردازیم.   و…

مثال کاربردی فرمان Stretch اتوکد

مثال کاربردی فرمان Stretch اتوکد

مثال کاربردی فرمان Stretch اتوکد: در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش مثال کاربردی فرمان Stretch اتوکد کاربردی Autocad 2D می پردازیم.   و…

مثال کاربردی فرمان Align اتوکد

مثال کاربردی فرمان Align اتوکد

مثال کاربردی فرمان Align اتوکد: در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش مثال کاربردی فرمان Align اتوکد در  Autocad 2D می پردازیم.   و…

زیر‌مجموعه Copy فرمان Scale اتوکد

زیر‌مجموعه Copy فرمان Scale اتوکد

زیر‌مجموعه Copy فرمان Scale اتوکد در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش زیر‌مجموعه Copy فرمان Scale اتوکد دو بعدی Autocad 2D می…

مثال تغییر مقیاس فرمان Scale اتوکد

مثال تغییر مقیاس فرمان Scale اتوکد

‌ ترسیم مکعب مستطیل با فرمان Box در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش ‌ ترسیم مکعب مستطیل با فرمان Box Autocad…

زیر‌مجموعه Reference فرمان Rotate‌ چرخش اتوکد

زیر‌مجموعه Reference فرمان Rotate‌ چرخش اتوکد

زیر‌مجموعه Reference فرمان Rotate‌ چرخش اتوکد: در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش زیر‌مجموعه Reference فرمان Rotate‌ چرخش اتوکد  Autocad 2D می…

مثال چرخش موضوعات Rotate‌ اتوکد

مثال چرخش موضوعات Rotate‌ اتوکد

مثال چرخش موضوعات Rotate‌ اتوکد: در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش مثال چرخش موضوعات Rotate‌ اتوکد  Autocad 2D می پردازیم.  زیر‌مجموعه‌های…