آموزش نرم افزارها

مثال کاربردی فرمان Join اتوکد

مثال کاربردی فرمان Join اتوکد

مثال کاربردی فرمان Join اتوکد

نمونه فیلم آموزش اتوکد صنعتی
دانلود رایگان
سفارش پکیج آموزش نرم افزار اتوکد
سفارش پکیج

در این مقاله می خواهیم ‌ مثال کاربردی فرمان Join اتوکد را انجام دهیم.

گام اول:

ابتدا یک فایل جدید باز می‌کنیم.

ترسیم پاره‌خط UV به روش دکارتی مطلق
در معرفی نقاط به روش دکارتی ‌مطلق، آیکون Dynamic Input در نوار‌ وضعیت می‌بایست غیر‌فعال باشد.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت حرف Lرا که معرف فرمان Line می‌باشد

را در خط ‌فرمان، در قسمت Type a command تایپ کرده

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Command: L
LINE
Specify first point

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه U را (50,110) معرفی می‌کنیم.

گام دوم:

Specify first point: 110,50

پس از معرفی نقطه Uکلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Specify next point or [Undo]

اعلان (Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

مختصات نقطه‌V را (50,115) معرفی می‌کنیم.

Specify next point or [Undo]: 115,50

پس از معرفی نقطه‌V کلید Enter را می‌فشاریم.

پاره‌خط‌ مجازی به نقطه V متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Specify next point or [Undo]

اعلان ‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا] لغو[) می‌باشد.

ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

گام سوم:

ترسیم پاره‌خط WX به روش دکارتی مطلق

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان حرف Lرا که معرف فرمان Line می‌باشد

را در خط ‌فرمان، در قسمت Type a command تایپ کرده

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Command: L
LINE
Specify first point

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه W را (50,120) معرفی می‌کنیم.

Specify first point: 120,50

پس از معرفی نقطه Wکلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

گام چهارم:

Specify next point or [Undo]

اعلان (Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

مختصات نقطه‌X را (50,125) معرفی می‌کنیم.

Specify next point or [Undo]: 125,50

پس از معرفی نقطه‌X کلید Enter را می‌فشاریم.

پاره‌خط‌ مجازی به نقطه ‌ Xمتصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Specify next point or [Undo]

اعلان ‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا] لغو[) می‌باشد.

ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

گام پنجم:

اتصال دو پاره‌‌خط

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان حرف J را که معرف فرمان Join می‌باشد

را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده

یک فهرست پیشنهادی، شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف J شروع می‌شوند ظاهر می‌شود.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Command: J
JOIN
Select source object or multiple objects to join at once

اعلان (Select source object) به معنای (موضوع اصلی را انتخاب کنید)می‌باشد.

گام ششم:

اعلان (Select multiple objects to join at once) به معنای (موضوعات چند گانه را انتخاب تا، بلافاصله یک‌ پارچه شوند) می‌باشد.

روی پاره‌خط UV به عنوان موضوع اصلی کلیک چپ می‌کنیم. تا آن موضوع انتخاب شود.

Select source object or multiple objects to join at once: 1 found

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهرمی‌شود.

Select objects to join

اعلان (Select objects to join) به معنای (موضوعات را انتخاب تا به یکدیگر متصل شوند.) می‌باشد.

روی پاره‌خط WX کلیک چپ می‌کنیم. تا آن موضوع انتخاب شود.

Select objects to join: 1 found, 2 total

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهرمی‌شود.

Select objects to join:
2 lines joined into 1 line

چون موضوع دیگری برای انتخاب وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم.

در خط ‌فرمان گزارشی مانند (2 lines joined into 1 line) به معنای (2 پاره‌خط به یک پاره‌خط تبدیل شدند) ظاهر می‌شود.

نمونه فیلم آموزش اتوکد صنعتی
دانلود رایگان
سفارش پکیج آموزش نرم افزار اتوکد
سفارش پکیج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *