آموزش نرم افزارها

مثال کاربردی فرمان Chamfer اتوکد

مثال کاربردی فرمان Chamfer اتوکد

مثال کاربردی فرمان Chamfer اتوکد

نمونه فیلم آموزش اتوکد صنعتی
دانلود رایگان
سفارش پکیج آموزش نرم افزار اتوکد
سفارش پکیج

در این مقاله می خواهیم مثال کاربردی فرمان Chamfer اتوکد را انجام دهیم.

گام اول:

ابتدا یک فایل جدید باز می‌کنیم.

ترسیم پاره‌خط AB، BC، CD توسط فرمان Line به روش دکارتی مطلق

در معرفی نقاط به روش دکارتی ‌مطلق، آیکون Dynamic Input در نوار‌ وضعیت می‌بایست غیر‌فعال باشد.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت حرف Lرا که معرف فرمان Line می‌باشد

را در خط ‌فرمان، در قسمت Type a command تایپ کرده

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند.

ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Command: L
LINE
Specify first point

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه A را (65,10) معرفی می‌کنیم.

گام دوم:

Specify first point: 10, 65

پس از معرفی نقطه A کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Specify next point or [Undo]

اعلان (Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

مختصات نقطه ‌B را (60,10) معرفی می‌کنیم.

Specify next point or [Undo]: 10, 60

پس از معرفی نقطه B کلید Enter را می‌فشاریم.

پاره‌خط‌ مجازی به نقطه B ‌متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Specify next point or [Undo]

اعلان‌ (Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا] لغو[) می‌باشد.
مختصات نقطه C را (60,20) معرفی می‌کنیم.

گام سوم:

Specify next point or [Undo]: 20, 60

پس از معرفی نقطه‌C کلید Enter را می‌فشاریم.

پاره‌خط ‌مجازی به نقطه‌C متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Specify next point or [Close/Undo]

اعلان ‌(Specify next point or [Close/Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]بستن/ لغو[) می‌باشد.

مختصات نقطه D را (65,20) معرفی می‌کنیم.

Specify next point or [Close/Undo]: 20,65

پس از معرفی نقطه‌ D کلید Enter را می‌فشاریم.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Specify next point or [Close/Undo]

ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

گام چهارم:

ایجاد پخ در گوشه B به روش Distance

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان، حروف CHA را که معرف فرمان Chamfer می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت

Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی، شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حروف CHA شروع می‌شوند

ظاهر می‌شود. سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Command: CHA
CHAMFER
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:

عبارت (Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000) به معنای (اندازه‌های برش خط متقاطع اول و دو‌م صفر می‌باشد.) می‌باشد.

اعلان (Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:) به معنای (اولین خط متقاطع را انتخاب کنید یا]بازگشت/ چندخطی/ فاصله/ زاویه/ برش/ روش/ چند بار‌[‌) می‌باشد.

حرف D را که معرف زیر‌مجموعه Distance است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

گام پنجم:

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:D

کلید Enter را می‌فشاریم، مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Specify first chamfer distance <0.0000

اعلان (Specify first chamfer distance) به معنای (اولین اندازه برش پخ را تعیین کنید) می‌باشد.

اولین اندازه برش پخ (پاره‌خط AB) را عدد 2 تایپ می‌کنیم.

Specify first chamfer distance <0.0000>:2

کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم می‌باشد. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.


Specify second chamfer distance <2.0000

اعلان (Specify second chamfer distance) به معنای (دومین اندازه برش پخ را تعیین کنید) می‌باشد.

دومین اندازه برش پخ (پاره‌خط BC) را عدد 3 تایپ می‌کنیم.‌

گام ششم:

Specify second chamfer distance <2.0000>:3

کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب می‌باشد. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:

اعلان (Select first line)به معنای (اولین خط متقاطع را انتخاب کنید) می‌باشد.

روی پاره‌خط AB (سمت نقطه B)کلیک چپ می‌کنیم تا به حالت انتخاب تبدیل شود. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهرمی‌شود.

Select second line or shift-select to apply corner or [Distance/Angle/Method]:

اعلان (Select second line) به معنای (دومین خط متقاطع را انتخاب کنید) می‌باشد.

روی پاره‌خط BC (سمت نقطه B) کلیک چپ می‌کنیم تا به حالت انتخاب تبدیل شود. در گوشه B پخ ایجاد می‌شود

گام هفتم:

ایجاد پخ در گوشه C به روش Angle

برای اجرای مجدد فرمان Chamfer، کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Command:
CHAMFER
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 2.0000, Dist2 = 3.0000
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:

(Dist1 = 2.0000) بدین معنی است که، اولین اندازه برش پخ اول عدد 2 می‌باشد.

(Dist2 = 3.0000) بدین معنی است که، دومین اندازه برش پخ دوم عدد 3 می‌باشد.

می‌خواهیم در گوشه C یک پخ متقارن به طول پخ 5/2 ایجاد کنیم.

حرف A را که معرف زیر‌مجموعه Angle است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

گام هشتم:


Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: A

کلید Enter را می‌فشاریم، مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Specify chamfer length on the first line <0.0000>:

اعلان (Specify chamfer length on the first line) به معنای (اندازه برش پخ را روی خط اول تعیین کنید)‌ می‌باشد.


اندازه برش پخ را روی خط اول (پاره‌خط BC) عدد 5/2 تایپ می‌کنیم.

Specify chamfer length on the first line <0.0000>:2.5

کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم می‌باشد. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Specify chamfer angle from the first line <0>:

اعلان (Specify chamfer angle from the first line) به معنای (زاویه پخ را نسبت به خط اول تعیین کنید) می‌باشد.

زاویه پخ را نسبت به خط اول 45 درجه تایپ می‌کنیم.

گام نهم:

Specify chamfer angle from the first line <0>:45

کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب می‌باشد. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:
ا

علان (Select first line)به معنای (اولین خط متقاطع را انتخاب کنید) می‌باشد.

روی پاره‌خط BC (سمت نقطه C)کلیک چپ می‌کنیم تا به حالت انتخاب تبدیل شود. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهرمی‌شود.

Select second line or shift-select to apply corner or [Distance/Angle/Method]:

اعلان (Select second line)به معنای (دومین خط متقاطع را انتخاب کنید) می‌باشد.

روی پاره‌خط CD (سمت نقطه C) کلیک چپ می‌کنیم تا به حالت انتخاب تبدیل شود. در گوشه C پخ ایجاد می‌شود.

نمونه فیلم آموزش اتوکد صنعتی
دانلود رایگان
سفارش پکیج آموزش نرم افزار اتوکد
سفارش پکیج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *