آموزش نرم افزارها

ایجاد تقاطع فرمان Chamfer اتوکد

ایجاد تقاطع فرمان Chamfer اتوکد

ایجاد تقاطع فرمان Chamfer اتوکد

نمونه فیلم آموزش اتوکد صنعتی
دانلود رایگان
سفارش پکیج آموزش نرم افزار اتوکد
سفارش پکیج

در این مقاله می خواهیم ‌ایجاد تقاطع فرمان Chamfer اتوکد را انجام دهیم.

گام اول:

ترسیم پاره‌خط IJ به روش دکارتی مطلق

در معرفی نقاط به روش دکارتی ‌مطلق، آیکون Dynamic Input در نوار‌ وضعیت می‌بایست غیر‌فعال باشد.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت حرف Lرا که معرف فرمان Line می‌باشد

را در خط ‌فرمان، در قسمت Type a command تایپ کرده

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Command: L
LINE
Specify first point

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه I را (70,50) معرفی می‌کنیم.

گام دوم:

Specify first point: 50,70

پس از معرفی نقطه Iکلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Specify next point or [Undo]

اعلان (Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

مختصات نقطه‌J را (65,50) معرفی می‌کنیم.

Specify next point or [Undo]: 50,65

پس از معرفی نقطه‌J کلید Enter را می‌فشاریم.

پاره‌خط‌ مجازی به نقطه ‌J متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Specify next point or [Undo]

اعلان ‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا] لغو[) می‌باشد.

ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

گام سوم:

ترسیم پاره‌خط KL به روش دکارتی مطلق

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان، حرف Lرا که معرف فرمان Line می‌باشد

را در خط ‌فرمان، در قسمت Type a command تایپ کرده

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Command: L
LINE
Specify first point

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه K را (60,55) معرفی می‌کنیم.

Specify first point: 55,60

پس از معرفی نقطه Kکلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

گام چهارم:

Specify next point or [Undo]

اعلان (Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

مختصات نقطه‌L را (60,60) معرفی می‌کنیم.

Specify next point or [Undo]: 60,60

پس از معرفی نقطه‌L کلید Enter را می‌فشاریم.

پاره‌خط‌ مجازی به نقطه ‌L متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Specify next point or [Undo]

اعلان ‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا] لغو[) می‌باشد.

ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

گام پنجم:

ایجاد تقاطع در محل برخورد دو پاره‌خط

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان، حروف CHA را که معرف فرمان Chamfer می‌باشد

را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده
یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حروف CHA شروع می‌شوند ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

Command: CHA
CHAMFER
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 2.0000, Dist2 = 2.0000
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]

(Dist1 = 2.0000) بدین معنی است که، اولین اندازه برش پخ عدد 2 می‌باشد.

(Dist2 = 2.0000) بدین معنی است که، دومین اندازه برش پخ عدد 2 می‌باشد.

اعلان (Select first line) به معنای (اولین خط متقاطع را انتخاب کنید) می‌باشد.

گام ششم:

می‌خواهیم در محل تقاطع دو پاره‌‌خط یک گوشه ایجاد کنیم.

روی پاره‌خط IJ (سمت نقطه J)کلیک چپ می‌کنیم تا به حالت انتخاب تبدیل شود.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهرمی‌شود.


Select second line or shift-select to apply corner or [Distance/Angle/Method]

اعلان (Select second line)به معنای (دومین خط متقاطع را انتخاب کنید) می‌باشد.

اعلان (shift-select to apply corner)به معنای (کلید Shift را پایین نگه ‌داشته ‌و روی دومین خط متقاطع کلیک چپ کنید تا یک گوشه ایجاد شود.) می‌باشد.

کلید Shift را پایین نگه‌ داشته و روی پاره‌خط KL (سمت نقطه K) کلیک چپ می‌کنیم تا گوشه ایجاد گردد.

نمونه فیلم آموزش اتوکد صنعتی
دانلود رایگان
سفارش پکیج آموزش نرم افزار اتوکد
سفارش پکیج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *