پکیج‌های آموزشی

آموزش اتوکد AutoCAD

فرمان Surface Fillet سطوح اتوکد سه بعدی

فرمان Surface Fillet سطوح اتوکد سه بعدی

فرمان Surface Fillet سطوح اتوکد سه بعدی در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش فرمان Surface Fillet سطوح اتوکد سه بعدی Autocad 3D…

فرمان Imprint اتوکد سه بعدی

فرمان Imprint اتوکد سه بعدی

فرمان Imprint اتوکد سه بعدی در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش فرمان Imprint اتوکد سه بعدی Autocad 3D می پردازیم.  و با…

فرمان Slice اتوکد سه بعدی

فرمان Slice اتوکد سه بعدی

فرمان Slice اتوکد سه بعدی در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش فرمان Slice اتوکد سه بعدی Autocad 3D می پردازیم.  و با…

فرمان Interfere اتوکد سه بعدی

فرمان Interfere اتوکد سه بعدی

فرمان Interfere اتوکد سه بعدی در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش فرمان Interfere اتوکد سه بعدی Autocad 3D می پردازیم.  و…

فرمان Color Faces اتوکد سه بعدی

فرمان Color Faces اتوکد سه بعدی

فرمان Color Faces اتوکد سه بعدی در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش فرمان Color Faces اتوکد سه بعدی Autocad 3D می پردازیم. …

فرمان Copy Faces اتوکد سه بعدی

فرمان Copy Faces اتوکد سه بعدی

فرمان Copy Faces اتوکد سه بعدی در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش فرمان Copy Faces اتوکد سه بعدی Autocad 3D می پردازیم. …

فرمان Taper Faces اتوکد سه بعدی

فرمان Taper Faces اتوکد سه بعدی

فرمان Taper Faces اتوکد سه بعدی در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش فرمان Taper Faces اتوکد سه بعدی Autocad 3D می پردازیم. …

فرمان Rotate Faces اتوکد سه بعدی

فرمان Rotate Faces اتوکد سه بعدی

فرمان Rotate Faces اتوکد سه بعدی در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش فرمان Rotate Faces اتوکد سه بعدی Autocad 3D می پردازیم. …

فرمان Delete Faces اتوکد سه بعدی

فرمان Delete Faces اتوکد سه بعدی

فرمان Delete Faces اتوکد سه بعدی در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش فرمان Delete Faces اتوکد سه بعدی Autocad 3D می پردازیم. …

فرمان Offset Edge اتوکد سه بعدی

فرمان Offset Edge اتوکد سه بعدی

فرمان Offset Edge اتوکد سه بعدی در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش فرمان Offset Edge اتوکد سه بعدی Autocad 3D می پردازیم. …

فرمان Extract edges اتوکد سه بعدی

فرمان Extract edges اتوکد سه بعدی

فرمان Extract edges اتوکد سه بعدی در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش فرمان Extract edges اتوکد سه بعدی Autocad 3D می پردازیم. …

فرمان Chamfer edges اتوکد سه بعدی

فرمان Chamfer edges اتوکد سه بعدی

فرمان Chamfer edges اتوکد سه بعدی در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش فرمان Chamfer edges اتوکد سه بعدی Autocad 3D می پردازیم. …

فرمان Intersect اتوکد سه بعدی

فرمان Intersect اتوکد سه بعدی

فرمان Intersect اتوکد سه بعدی در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش فرمان Intersect اتوکد سه بعدی Autocad 3D می پردازیم.  و با…

فرمان Fillet edges اتوکد سه بعدی

فرمان Fillet edges اتوکد سه بعدی

فرمان Fillet edges اتوکد سه بعدی در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش فرمان Fillet edges اتوکد سه بعدی Autocad 3D می پردازیم. …

فرمان Loft اتوکد سه بعدی

فرمان Loft اتوکد سه بعدی

فرمان Loft اتوکد سه بعدی در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش فرمان Loft اتوکد سه بعدی Autocad 3D می پردازیم.  و با…

فرمان Sweep اتوکد سه بعدی

فرمان Sweep اتوکد سه بعدی

فرمان Sweep اتوکد سه بعدی در این مقاله از سری آموزش های رایگان و کاربردی نرم افزار اتوکد به آموزش فرمان Sweep اتوکد سه بعدی Autocad 3D می پردازیم.  و با…

پشتیبانی آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام، در خدمت شما هستیم...
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم