آموزش نرم افزارها

مثال فرمان Offset آفست کپی موازی اتوکد

مثال فرمان Offset آفست کپی موازی اتوکد
 • مثال فرمان Offset آفست کپی موازی اتوکد

  نمونه فیلم آموزش اتوکد صنعتی
  دانلود رایگان
  سفارش پکیج آموزش نرم افزار اتوکد
  سفارش پکیج

  در این مقاله می خواهیم ‌مثال فرمان Offset آفست کپی موازی اتوکد را انجام دهیم.

  گام اول:

  هیه کپی موازی از پاره‌خط EF، با فاصله کپی یکسان

  ترسیم پاره‌خط EF به روش دکارتی مطلق‌

  در معرفی نقاط به روش دکارتی ‌مطلق، آیکون Dynamic Input در نوار‌ وضعیت می‌بایست غیر‌فعال باشد.

  با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

  و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت، حرف Lرا که معرف فرمان Line می‌باشد

  را در خط ‌فرمان، در قسمت Type a command تایپ کرده

  یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند.

  ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Command: L
  LINE
  Specify first point

  مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

  اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد.

  مختصات نقطه E را (10,90) معرفی می‌کنیم.

  گام دوم:

  Specify first point: 90,10

  پس از معرفی نقطه Eکلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify next point or [Undo]

  اعلان (Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

  مختصات نقطه‌F را (10,100) معرفی می‌کنیم.

  Specify next point or [Undo]: 100,10

  پس از معرفی نقطه‌F کلید Enter را می‌فشاریم.

  پاره‌خط‌ مجازی به نقطه F متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

  در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify next point or [Undo]

  اعلان ‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا] لغو[) می‌باشد.

  ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد.

  کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

  گام سوم:

  تهیه نسخه اول کپی موازی، از پاره‌خط EF

  با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

  حرف O را که معرف فرمان Offset می‌باشد را در خط ‌فرمان، در قسمت Type a command تایپ کرده

  یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف O شروع می‌شوند.

  ظاهر می‌گردد، سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

  مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده، و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Command: O
  OFFSET
  Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0
  Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through

  اعلان (Specify offset distance) به معنای (فاصله کپی موازی را تعیین کنید‌) می‌باشد.

  فاصله کپی موازی، موضوع اصلی با نسخه اول کپی عدد 1 می‌باشد. عدد 1 را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

  گام چهارم:

  Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] :1

  سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

  مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit

  اعلان (Select object to offset) به معنای (موضوعی که از آن می‌بایست کپی موازی تهیه گردد را انتخاب کنید.‌) می‌باشد.

  پاره‌خط EF ترسیمی را با کلیک چپ کردن انتخاب می‌کنیم.

  مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit

  اعلان (Specify point on side to offset) به معنای (نقطه‌ای را جهت تعیین سمت کپی‌، در یک طرف موضوع اصلی تعیین کنید.‌) می‌باشد.

  با حرکت دادن مکان‌نما به سمت بالای صفحه ترسیم، یک نسخه کپی موازی، بالای موضوع اصلی قرار می‌گیرد.

  بالای موضوع اصلی کلیک چپ می‌کنیم. اولین نسخه کپی موازی از پاره‌خط EF ‌تهیه شد.

  مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit

  گام پنجم:

  تهیه نسخه دوم کپی موازی، از پاره‌خط EF

  برای تهیه نسخه دوم کپی موازی، از نسخه اول کپی موازی استفاده می‌کنیم.

  فاصله نسخه دوم با نسخه اول،‌ عدد 1 می‌باشد که این عدد با فاصله کپی موازی معرفی شده یکسان می‌باشد.

  روی نسخه اول کپی موازی، کلیک چپ می‌کنیم.

  مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] 

  اعلان (Specify point on side to offset) به معنای (نقطه‌ای را جهت تعیین سمت کپی‌، در یک طرف موضوع اصلی تعیین کنید‌) می‌باشد.

  با حرکت دادن مکان‌نما به سمت بالای صفحه ترسیم، نسخه دوم کپی موازی، بالای نسخه اول کپی موازی قرار می‌گیرد.

  بالای نسخه اول کپی موازی کلیک چپ می‌کنیم. دومین نسخه کپی موازی از پاره‌خط EF ‌تهیه شد.

  مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Select object to offset or [Exit/Undo]

  گام ششم:

  تهیه نسخه سوم کپی موازی، از پاره‌خط EF

  برای تهیه نسخه سوم کپی موازی، از نسخه دوم کپی موازی استفاده می‌کنیم.

  فاصله نسخه سوم با نسخه دوم، ‌عدد 1 می‌باشد که این عدد با فاصله کپی موازی معرفی شده یکسان می‌باشد.

  روی نسخه دوم کپی موازی، کلیک چپ می‌کنیم.

  مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit

  اعلان (Specify point on side to offset) به معنای (نقطه‌ای را جهت تعیین سمت کپی‌، در یک طرف موضوع اصلی تعیین کنید‌) می‌باشد.

  با حرکت دادن مکان‌نما به سمت بالای صفحه ترسیم، نسخه سوم کپی موازی، بالای نسخه دوم کپی موازی قرار می‌گیرد.

  بالای نسخه دوم کپی موازی کلیک چپ می‌کنیم. سومین نسخه کپی موازی از پاره‌خط EF ‌تهیه شد. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.


  Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit

  با فشردن کلید Enter از فرمان خارج می‌شویم.

  گام هفتم:

  پس از معرفی گوشه اول کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به‌حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  گام هشتم:

  پس از معرفی گوشه اول کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به‌حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  گام نهم:

  پس از معرفی گوشه اول کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به‌حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  گام دهم:

  پس از معرفی گوشه اول کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به‌حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  گام یازدهم:

  پس از معرفی گوشه اول کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به‌حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  پس از معرفی گوشه اول کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به‌حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

  نمونه فیلم آموزش اتوکد صنعتی
  دانلود رایگان
  سفارش پکیج آموزش نرم افزار اتوکد
  سفارش پکیج

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  پشتیبانی آنلاین
  مکالمه را شروع کنید
  سلام، در خدمت شما هستیم...
  ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم