آموزش نرم افزارها

آموزش فتوشاپ PhotoShop

فيلترهاي گروه Distort فتوشاپ

فيلترهاي گروه Distort فتوشاپ

فيلترهاي گروه Distort فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش فيلترهاي گروه Distort فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در خصوص آموزش تکنیک های…

فيلترهاي گروه Sketch فتوشاپ

فيلترهاي گروه Sketch فتوشاپ

فيلترهاي گروه Sketch فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش فيلترهاي گروه Sketch فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در خصوص آموزش تکنیک های…

فيلترهای Brush Strokes فتوشاپ

فيلترهای Brush Strokes فتوشاپ

فيلترهای Brush Strokes فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش فيلترهای Brush Strokes فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در خصوص آموزش تکنیک های…

فيلتر Colored Pencil و Cutout فتوشاپ

فيلترهای هنری Artistic فتوشاپ

فيلترهای هنری Artistic فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش فيلترهای هنری Artistic فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در خصوص آموزش تکنیک های…

فيلترهاي واضح كننده Sharpen فتوشاپ

فيلترهاي واضح كننده Sharpen فتوشاپ

فيلترهاي واضح كننده Sharpen فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش فيلترهاي واضح كننده Sharpen فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در خصوص آموزش…

فيلتر Motion Blur و Surface blur فتوشاپ

فيلتر Motion Blur و Surface blur فتوشاپ

فيلتر Motion Blur و Surface blur فتوشاپ: در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش فيلتر Motion Blur و Surface blur فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با…

فیلتر Shape Blur و Smart Blur فتوشاپ

فیلتر Shape Blur و Smart Blur فتوشاپ

فیلتر Shape Blur و Smart Blur فتوشاپ: در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش فیلتر Shape Blur و Smart Blur فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با…

آموزش فيلتر Blur فتوشاپ

آموزش فيلتر Blur فتوشاپ

آموزش فيلتر Blur فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش فيلتر Blur فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در خصوص آموزش تکنیک های فتوشاپ…

آموزش فیلتر Liquify فتوشاپ

آموزش فیلتر Liquify فتوشاپ

آموزش فیلتر Liquify فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش فیلتر Liquify فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در خصوص آموزش تکنیک های فتوشاپ…

ابزار قطره چکان Eyedropper Tool فتوشاپ

ابزار قطره چکان Eyedropper Tool فتوشاپ

ابزار قطره چکان Eyedropper Tool فتوشاپ: در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش ابزار قطره چکان Eyedropper Tool فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در…

دستور variations فتوشاپ

دستور variations فتوشاپ

دستور variations فتوشاپ: در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش دستور variations فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در خصوص آموزش تکنیک های فتوشاپ به…

دستور Threshold و Posterize فتوشاپ

دستور Threshold و Posterize فتوشاپ

دستور Threshold و Posterize فتوشاپ: در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش دستور Threshold و Posterize فتوشاپ و تهیه تصوير سياه و سفيد با كنتراست بالا Photoshop…

دستور Invert و Equalize فتوشاپ

دستور Invert و Equalize فتوشاپ

دستور Invert و Equalize فتوشاپ: در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش دستور Invert و Equalize فتوشاپ و معکوس کردن رنگ های یک عکس Photoshop CC می…

Replace color و Channel Mixer فتوشاپ

Replace color و Channel Mixer فتوشاپ

Replace color و Channel Mixer فتوشاپ: در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش Replace color و Channel Mixer فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در…

Selective color و Gradient map فتوشاپ

Selective color و Gradient map فتوشاپ

Selective color و Gradient map فتوشاپ: در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش Selective color و Gradient map فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در…

دستور Hue/ Saturation فتوشاپ

دستور Hue/ Saturation فتوشاپ

دستور Hue/ Saturation فتوشاپ: در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش دستور Hue/ Saturation فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در خصوص آموزش تکنیک های…

دستور Brightness / Contrast فتوشاپ

دستور Brightness / Contrast فتوشاپ

دستور Brightness / Contrast فتوشاپ: در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش دستور Brightness / Contrast فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در خصوص آموزش…

دستور Color Balance فتوشاپ

دستور Color Balance فتوشاپ

دستور Color Balance فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش دستور Color Balance فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در خصوص آموزش تکنیک های…

دستور Curve فتوشاپ

دستور Curve فتوشاپ

دستور Curve فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش دستور Curve فتوشاپ Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی در خصوص آموزش تکنیک های فتوشاپ به…

دستور Level فتوشاپ

دستور Level فتوشاپ

دستور Level فتوشاپ در این مقاله دانلود رایگان فیلم فارسی فتوشاپ به آموزش دستور Level فتوشاپ جهت تنظيم ميزان روشني يا تيرگي تصاوير Photoshop CC می پردازیم. و با نکاتی…